Inddragelse af barnet/ den unge på Fonden Føniks jf. Barnets Lov

Barnets lov. der jo træder i kraft pr. 1. januar 2024, tydeliggør bl.a. at børn og unge har en grundlæggende ret til at blive inddraget og få indflydelse på de forhold, som vedrører dem. Folketingets partier har derved stadfæstet et tidssvarende børnesyn, hvor børn og unge anerkendes som selvstændige individer med egne holdninger, ønsker og perspektiver på deres eget liv.
På Fonden Føniks har vi altid arbejdet ud fra en grundlæggende overbevisning om, at alle udvikler sig og vokser ved at blive lyttet til og inddraget. Det gælder også børn og unge.

 

Børn er eksperter på eget liv, og ligesom alle andre skal de lyttes til og have indflydelse på beslutninger, der betyder noget for dem. Børn og unge, som inddrages og mødes med positive forventninger, har lettere ved at bakke op om de beslutninger, der træffes. Det skaber engagement og ejerskab i forhold til den indsats, de er en del af.
Imidlertid er børneinddragelse en kompleks opgave og vi mener, at reel børneinddragelse bør ses som et fælles ansvar og opgave, hvor der sigtes mod tværfagligt samarbejde og en fælles forståelse på tværs af alle relevante instanser omkring den indsats der er iværksat for barnet.
I Fonden Føniks har vi flere tiltag og metoder, der understøtter en høj grad af inddragelse af den unges perspektiver.

 

Sådan arbejder vi med Barnets Lov i Fonden Føniks

Vi arbejder bl.a. med metoderne NUZO og RUN, hvor vi igennem en daglig dialog med barnet/den unge, systematisk afdækker den unges egen oplevelse af sin trivsel og aktuelle ressourcer. Barnets egne oplevelser bliver spejlet af den voksne og der aftales dagligt, igennem dialog hvordan den unge og den voksne kan arbejde med de mål og delmål den unge har prioriteret ift. Handleplanen (SEL §140) /Barnets Plan (BL. §91).

Vi arbejder dagligt med en cirkulær NUZO-systematik i både mødet med Barnet/ den unge og ift. vores resultatdokumentation.

Den unge bliver på den måde inddraget på daglig basis i både mål/delmål og får mulighed for at være aktiv deltagende i de daglige beskrivelser.

Grunden til at vi dagligt og løbende igennem dialog med den unge skal afdække hvordan den unge har det, er fordi vores erfaring er, at vores unge ofte i løbet af en dag kan svinge i humør, motivation og ressourcer. Tilgangen til NUZO skal derfor være ud fra en cirkulær forståelse og tilgang, hvor medarbejderne løbende er undersøgende på den unges ”aktuelle tilstand”, for derefter at regulerer og justerer den pædagogiske indsats for at successikre de prioriterede mål/delmål.