26 19 40 58 [email protected]

Resultatdokumentation

Fonden Føniks vil være Danmarks førende indenfor resultatdokumentation og effektmåling af anbringelser.

”Metoden” har vi valgt at kalde: Ressource og UdviklingsNet (”RUN”). Run er et fleksibelt værktøj, der er let at anvende i praksis og som kan anvendes af følgende anbringelsesmuligheder:

 • Plejefamilier.
 • Netværksanbringelser.
 • Døgninstitutioner/opholdssteder.
 • Støtte-/Kontaktpersoner.
 • Akut anbringelser/ enkeltmandsprojekter.
 • Botilbud.

Kommunen vil med RUN have en væsentlig bedre mulighed for at følge med i den unges udvikling, den valgtepædagogiske indsats og dermed se, om den nuværende indsats virker efter hensigten. Kommunen vil hurtigt kunne se/kontrollere om anbringelsen virker efter hensigten og om den aktuelle indsats lever op til de forventninger og krav kommunen har.

RUN tager udgangspunkt i kommunens handleplan og definerer og måler den unges aktuelle udvikling (“AU”) og den unges potentielle udviklings mål/anbringelses målene (“PU”) – dette på en skala fra 0-5. Scoren 0: betyder, at den unge har massive problematikker inkl. selvskadende adfærd, skal ydrestyres og har behov for omfattende støtte og udvikling. Scoren 5: betyder, at den unge er selvhjulpen, indre styret og ikke behøver yderligere støtte. RUN vil hjælpe og udvikle anbringelsesstederne til at blive væsentligt bedre til at dokumentere de anbragtes udvikling, dokumentere hvilke metoder der virker og hvorfor. Der vil blive skabt en fælles retorik (et fælles sprog) mellem kommunen og anbringelsesstederne.

RUN på Fonden Føniks er udarbejdet med udgangspunkt i følgende pædagogiske – /psykologiske metoder:

 • Relations-/involveringspædagogik.
 • Nærmeste udviklingszone (NUZO)
 • Oplevelse af sammenhæng (OAS)
 • Positiv psykologi.
 • VIA test (Values in action) – udgangspunktet er de unges styrker/ressourcer.
 • Forældreuddannelse og netværksinklusion i anbringelsesforløbet.

 

For at finde en forskningsbaseret metode og samtidig skabe den bedst mulige tværfaglige kommunikation og forståelsesramme i anbringelsen, har vi i Fonden Føniks valgt at bygge vores observationer, statusrapporter og behandlings-/udviklingsplaner op med udgangspunkt i ICS-trekanten (Integrated Children’s System).

ICS er baseret på et såkaldt eklektisk teorifundament, men tager overordnet afsæt i ICS, der er baseret på Bronfenbrenners udviklingsøkologiske systemteori[1]. Bronfenbrenner betoner netop et helhedsorienteret fokus på barnet, barnets nære miljø, forældrenes kompetencer og netværket i det omgivende miljø samt interaktionen mellem disse forskellige miljøer. Det helhedsorienterede fokus på barnets egen situation og omgivende miljøer betyder, at udfordringer og løsninger skal ses fra flere perspektiver og tilpasses den konkrete situation.

ICS er udviklet i Storbritannien, men tilpasset dansk lovgivning og danske forhold. I tilpasningen er erfaringerne fra Sverige inddraget og ICS er derfor ikke helt det samme i Danmark, som det er i Storbritannien.

Fra januar 2007 startede de første kommuner med at anvende ICS i sagsbehandlingen og i manuelle blanketter. I januar 2012 gik 43 kommuner i gang med at arbejde med ICS i deres interne digitale system DUBU. (Digitalisering – udsatte børn og unge).

ICS-trekanten systematiserer og illustrerer tre livsområder i den unges liv.

Den unges udviklingsmæssige behov
Forældrekompetencer
Familieforhold (familie/netværk)

Fonden Føniks er blandt de udvalgte i Rambøll og socialstyrelsens nyeste udgave af “Ny håndbog i resultatdokumentation og evaluering”.

Vi er på Føniks stolte af at vores arbejde er blevet vurderet blandt de bedste tilbud i Danmark og at vores systematik ift. vores resultatdokumentation er blevet valgt ud som “Best practices” på området.  R.U.N. (Ressource og UdviklingsNet) tager afsæt i ICS metoden og kan anvendes og implementeres på alle typer af anbringelser.
Vi hjælper bl.a. LOS (landsorganisationen for botilbud, skoler og opholdssteder) med at rette fokus på vigtigheden af at resultatdokumentere anbringelseseffekten.

Læs mere her: http://vidensportal.dk/resultatdokumentation/indsamling